Szukaj

Regulamin Gonkon

REGULAMIN WYDARZENIA GONKON

Każda osoba fizyczna uczestnicząca („Uczestnik”) w wydarzeniu („GONKON”) organizowanym przez

„ KG TOFU MEDIA ” z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-126), przy ul. Świętego Filipa, nr 23, lok.

3, NIP: 6762278056 REGON: 121511008, („Organizator”) na terenie Hali, przy ul. Mińskiej 65 w

Warszawie („MIŃSKA”) ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Zakup biletu na GONKON oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także

przestrzegania przepisów porządkowych i wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem

a Organizatorem.

I. Zakup biletu

1. Zakup biletu na GONKON odbywa się na stronie

http://sklep.krzysztofgonciarz.com/kategoria/gonkon w dniach: 17.09-05.10.2018 roku.

2. W dniu GONKONu bilety będzie można kupić tylko w miejscu wydarzenia.

3. Organizator wysyła potwierdzenie udziału w GONKONie w ciągu 24 godzin po zakupie biletu

na adres mailowy uczestnika podany przy zakupie biletu.

4. Osoba, która zakupiła bilet ma zagwarantowane miejsce w Wydarzeniu.

5. Uczestnik ma możliwość otrzymania zwrotu zakupionego biletu i jego kosztów, pod warunkiem, że zgłosił to Organizatorowi do 29.09.2018, godz. 23:59. W tym przypadku Organizator ma obowiązek zwrotu kosztów zakupionego biletu.
Od dnia 30.09.2018 roku nie ma możliwości zwrotu kosztów zakupionego biletu.
W przypadku, gdy osoba, która dokonała zakupu biletu, nie będzie mogła pojawić się na Wydarzeniu, organizator dopuszcza zmianę Imienia i Nazwiska na zakupionym bilecie po uprzednim obopólnym ustaleniu tego przez Uczestnika i Organizatora.

6. W przypadku, gdy osoba, która dokonała zakupu biletu, nie będzie mogła pojawić się na

Wydarzeniu, organizator dopuszcza zmianę Imienia i Nazwiska na zakupionym bilecie po

uprzednim obopólnym ustaleniu tego przez Uczestnika i Organizatora.

II. Udział w GONKONie

1. GONKON odbędzie się 6 października 2018 r. od godz. 9.00, a kończy 7 października 2018 r. o

godz. 00.00.

2. Uczestnik jest zobowiązany do okazania zakupionego biletu w formie papierowej lub

elektronicznej osobom wyznaczonym przez Organizatora do ich weryfikacji na wejściu do

miejsca Wydarzenia.

3. Udział w Afterparty po GONKONie, które odbędzie się w godzinach 19:30-00:00, mogą wziąć

tylko osoby pełnoletnie.

4. Uczestnik może zostać poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość

i wiek.

5. Uczestnik GONKONu nie może wnosić na jego teren: alkoholu, środków odurzających lub

substancji psychotropowych, broni, ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych

i materiałów niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie

dla zdrowia lub życia osób przebywających w hali MIŃSKA.

6. Uczestnik GONKONu ma obowiązek stosowania się do zaleceń Ochrony, mających na celu

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

7. W Hali MIŃSKA obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,

z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego miejsc dla palących.

Osoby przebywające w tych miejscach dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w

zadymionym pomieszczeniu.

8. Uczestnik GONKONu przyjmuje na siebie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność

materialną za wyrządzone szkody i zniszczenia w przestrzeni.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia o charakterze losowym, takie jak

pożar, ewakuacja, katastrofa, kataklizm, itp. i nie będzie zobowiązany do odszkodowania lub

rekompensaty innych roszczeń związanych z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z ww.

powodów.

10. Uczestnik GONKONu godzi się na warunki panujące w hali MIŃSKA, przebywając w niej na

własną odpowiedzialność. W szczególności akceptuje: przebywanie w strefie natężenia

dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu; przygaszone światło, przebywanie

w strefie działania silnego oświetlenia, (na szczególne niebezpieczeństwo związane z ich

oddziaływaniem narażone są osoby chore na epilepsję oraz kobiety w ciąży); śliską

posadzkę; występowanie elementów dekoracyjnych, zabezpieczających lub mocujących,

stopni schodowych, a także sprzętu i urządzeń zasilanych elektrycznie.

11. Zgłaszające się osoby wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych przez Organizatora na

potrzeby rejestracji, wysłania mailingu.

12. Podczas GONKONu Organizator może przeprowadzić sesje fotograficzne i video.

Uczestnictwo w GONKONie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie

wizerunku każdego z

13. Uczestników, artystów i gości w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.

Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym

Organizatora. Adres do kontaktu: hello@tofumedia.

14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że na terenie GONKONu znajduje się

monitoring.

15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jedzenie sprzedawane z foodtracków obecnych

w przestrzeni Wydarzenia.

III Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu GONKONu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie GONKONu w

dowolnym momencie. O ew. zmianach będzie na bieżąco informował Uczestników.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego. 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2017 r.

IV Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie zapisów na GONKON i

przetwarzanych w celu realizacji wydarzenia jest Krzysztof Gonciarz prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą „ KRZYSZTOF GONCIARZ TOFU MEDIA ” z siedzibą w Krakowie (kod

pocztowy: 30-126), przy ul. Świętego Filipa, nr 23, lok. 3, NIP: 6762278056 REGON:

121511008, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Dane osobowe w zakresie organizacji wydarzenia podanym w Umowie i w trakcie

realizowanej współpracy będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Wydarzenia

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO ”), tj. odpowiednio w celu realizacji Umowy, jej

rozliczenia, wykonania przepisów prawa związanych z kwestiami podatkowymi,

rachunkowymi, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja

Przyjmującego Zamówienie, bieżący kontakt z Przyjmującym Zamówienie i ewentualne

dochodzenie roszczeń.

3. Dane osobowe mogą być ujawnione:

a) upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora,

b) innym podmiotom udzielającym wsparcia Zamawiającemu na zasadzie zleconych, zgodnie

z zawartymi umowami powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych.

4. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,

chociaż konieczne do zawarcia i wykonania Umowy.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów